Καλάθι Αγορών
0 Τεμάχια
Κόστος: €0.00

0 Προϊόν
€0.00
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MAM Hellas


Η MAM Hellas ΕΠΕ δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε φορά που συλλέγουμε ή χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμμορφωνόμαστε με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Νόμος 2472/1997 με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4024/2011) και στο Νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97. (Νόμος 3471/2006 με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012)

Συντάξαμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας πληροφορήσουμε πώς η MAM Hellas ΕΠΕ συλλέγει, διατηρεί, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία, πώς κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε και πώς κάποιος μπορεί να υποβάλει σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία.
Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων

Η MAM Hellas ΕΠΕ συλλέγει μόνο τα Προσωπικά Στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και δραστηριότητες ή για τη συμμόρφωση με νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις.  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Στοιχεία μόνο με νόμιμα και δίκαια μέσα και όχι με τρόπο αδικαιολόγητα ενοχλητικό. Ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνων και fax, τη διεύθυνση e-mail, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ σας.

Χρήση Προσωπικών Στοιχείων

Η MAM Hellas ΕΠΕ συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας για ποικίλους λόγους. Οι λόγοι αυτοί εξαρτώνται κυρίως από τη σχέση που έχετε συνάψει μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία για τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

• για να σας αναγνωρίζουμε και να σας βοηθούμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας,

• για να διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές σας παραγγελίες

• για να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα της MAM Hellas ΕΠΕ

• για να μπορούμε να σας προσφέρουμε υλικό υποστήριξης των προϊόντων, πληροφορίες και διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν,

• για να επιλύουμε σφάλματα του συστήματος και να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης,

• για δικούς μας ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να προσαρμοζόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας,

•  για να παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες μας και να εντοπίζουμε τις πιο δημοφιλείς περιοχές, τις διαδικτυακές τάσεις και τα δημογραφικά στοιχεία.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία πέραν του πρωταρχικού τους σκοπού μόνο στις περιπτώσεις που η περαιτέρω χρήση σχετίζεται με τον εν λόγω σκοπό ή που δίνετε εσείς τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση.

Κοινοποίηση Προσωπικών Στοιχείων σε Τρίτους

Τα Προσωπικά Στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα (μεταξύ των οποίων πρόσωπα που σχετίζονται με την MAM Hellas ΕΠΕ) μόνο για να εξυπηρετηθεί ο πρωταρχικός σκοπό(οι) για τον οποίο συλλέχθηκαν τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, για να εξυπηρετηθούν συναφείς δευτερεύοντες σκοποί. Όταν επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας για σκοπούς πέραν του πρωταρχικού τους σκοπού, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου ενδείκνυται και είναι απαραίτητο.

Διατήρηση και Καταστροφή Προσωπικών Στοιχείων

Διατηρούμε αρχείο των Προσωπικών Στοιχείων σας για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών αναγκών μας ή των νομικών απαιτήσεων.  Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Στοιχεία σας, θα τα καταστρέψουμε ή θα τα απορρίψουμε με ασφαλή τρόπο.

Πρόσβαση σε και Διόρθωση Προσωπικών Στοιχείων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Στοιχεία σας.  Η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας θα εξαρτηθεί από το είδος των πληροφοριών που ζητήθηκαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώθηκε το αίτημα.  Αν αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους (για παράδειγμα, το αίτημα ενδέχεται να έχει αδικαιολόγητες επιπτώσεις στα προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων).

Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Στοιχείων σας.  Αν αρνηθούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας, επίσης θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους και θα συμπεριλάβουμε μια δήλωση σχετικά με τα αμφισβητούμενα δεδομένα του αρχείου σας.

Ασφάλεια

Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας και για να διαφυλάξουμε τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία από κακή χρήση ή απώλεια, όπως επίσης και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και κοινοποίηση.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (ίχνη) για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας MAM Hellas και δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία. Τα Cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο Internet και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, ωστόσο έτσι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες λειτουργίες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην MAM Hellas ΕΠΕ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η MAM Hellas ΕΠΕ σας εξουσιοδοτεί να αντιγράφετε, να λαμβάνετε στον υπολογιστή σας ή/και να εκτυπώνετε το υλικό που δημοσιεύεται από την MAM Hellas ΕΠΕ στην παρούσα ιστοσελίδα με την προϋπόθεση ότι αυτό το υλικό δεν θα αλλοιώνεται ή θα τροποποιείται και θα διατηρούνται όλες οι σημάνσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες σημάνσεις περί δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποποίησης ευθυνών, που περιέχονται σε αυτό.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι επωνυμίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με, και διέπεται από τους ελληνικούς νόμους. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι υπάγεστε στη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών της Θεσσαλονίκη αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Η Δέσμευσή μας για Ασφάλεια

Η MAM Hellas ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας.

Το ασφαλές λογισμικό των διακομιστών μας (SSL) συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται σήμερα και κωδικοποιεί όλα τα προσωπικά στοιχεία σας ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους καθώς ταξιδεύουν μέσω του Internet.

Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που φυλάσσουμε δεν θα χαθούν ούτε θα προσπελαστούν χωρίς ανάλογη εξουσιοδότηση και δεν θα καταστραφούν, χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, τροποποιηθούν ή κοινοποιηθούν.

Ωστόσο, παρόλο που η MAM Hellas ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του απορρήτου σας, καμία πληροφορία που αποστέλλεται μέσω του Internet δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας αποστέλλετε ή που λαμβάνετε διαδικτυακά.

Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει πάντα να διατηρείτε ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς μόνο εσείς φέρετε την ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε υπεύθυνα το Internet και την ιστοσελίδα MAM Hellas, όπως επίσης να μας ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια παραβίαση της ασφάλειας.

Τροποποίηση των Υπηρεσιών

Η MAM Hellas ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει περιοδικά τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |  ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 7  |  57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ  |  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 789.700  |  FAX: 2310 789.707

ΚΕΝΤΡΙΚΑ  |  ΤΣΙΜΙΣΚΗ 59  |  546 23  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  |  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 278.846 / FAX: 2310 278.886  E-MAIL: sales@mamhellas.gr

Copyright by MAM HELLAS Ε.Π.Ε